Dây chằng hàng

Liên hệ

Dây chằng hàng dùng để chằng hàng, cố định hàng hóa khỏi bị đổ trong quá trình vận chuyển

Dây chằng hàng

Liên hệ